Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS logo Telefon

26 73 63 53

8:30 - 16:00
Alcatraz Hegn & Rundtræ BØRSEN Gazelle virksomhed 2018

Hegnssyn

Hvad er et hegnssyn, hvornår indkalder man til dét, og hvad skal man være opmærksom på. Få svarene hér.


HVAD ER ET HEGNSSYN?

Hvad er et hegnssyn

Hegnssyn eller hegnsynsforretning. Kært barn har mange navne.

Begge ord dækker over en betegnelse for et møde, som borgere har mulighed for at bede kommune indkalde til. Med på mødeindkaldelsen vil typisk være ens nabo, eller den part som man deler skel med.

Hegnssynet foretages altid på det sted hvor udfordringerne er opstået. Typisk i naboskel.

Mødet har til formål at løse den konflikt som er opstået mellem 2 parter (typisk 2 naboer der deler skel), ved at der efter mødet, afsiges en juridisk bindende afgørelse som borgerne umiddelbart skal følge til punkt og prikke.

Hegnssynet støtter sig op af de gældende bestemmelser vedtaget lokalt i kommunen (lokalplaner), samt den nationale lovgivning (Hegnsloven).

Med udgangspunkt i disse bestemmelser, vil Hegnssynet søge at få de 2 parter til at nå til en mindelig løsning om hvad, hvordan og hvornår der skal opføres noget i skellem imellem dem.


HVILKE PERSONER MØDER OP FRA KOMMUNEN?

Kommunen og hegnssyn

I forbindelse med et kommunal valg, udpeger en kommunes administration, minimum 2 og maksimum 3, såkaldte lægdommere til at bistå kommunes borgere med at tolke såvel Hegnsloven som gældende lokalplan.

De fleste kommuner forsøger at udpege profiler der har en faglig baggrund for at begå sig ved et hegnssyn, hvor der oftest skal bruges viden om bestemmelser og love, men i høj grad også bygge/anlægs tekniske viden.

Et typisk hegnssyn kunne bestå af:

 • Hegnssynsformanden - Person der kender til Hegnsloven, og lokale bestemmelser. Typisk udpeget på baggrund af en tidligere karriere indenfor lignende område, eller pga. en højere uddannelses baggrund.
 • Lægmand - Person der typisk har en byggeteknisk baggrund. Kan være Bygningskonstruktør eller lign.
 • Lægmand - Person der typisk har en "grøn" baggrund. Kan være en Anlægsgartner eller lign.

HVEM BISTÅR BORGEREN UNDER MØDETS AFHOLDELSE?

Dine rettigheder ved et hegnssyn

Som udgangspunkt ingen!

Det er ikke noget krav til, at borgeren stiller med andre end sig selv, eller en person der har fuldmagt til at agere / træffe beslutninger på borgerens vegne.

Det er ikke forbudt at møde op med flere personer, såfremt man eksempelvis har hyret en advokat eller anden form for lægmand.

Personerne skal blot give sig til kende med navn og evt. firmanavn, idet hegnssynsformanden da registrerer denne som mødedeltager og repræsentant /lægmand for borgeren.

Det kan være smart at man eventuelt - forud for mødet - orienterer Hegnssynet om at en anden møder for én.

Kommunens folk har til opgave at forsøge og forlige de to parter med udgangspunkt i lokale bestemmelser og Hegnsloven, så man kan altid forvente en upartisk håndtering fra Hegnssyns formanden og hans lægdommere side.

Men der er nogle faldgruber man skal være opmærksom på, og som kan sende hele processen ud i en længerevarende sag (læs: civilt søgsmål der typisk forlænger afklaringen med 6-24 måneder), samt betyder at man - selv om man har vundet en hegnssag - ender med at komme til at betale mere end den anden part.

Læs mere om dette længere nede i denne artikel.


HVORNÅR ER DET TILRÅDELIGT AT INDKALDE TIL ET HEGNSSYN

Hvornår indkalder man til et hegnssyn

Det korte svar er: I absolut sidste instans!

Husk man skal mange gange leve sammen med den anden part i mange år frem. Et dårligt naboskab er aldrig rart for alle medlemmer af husstanden.

Kan man trods forsøg, alligevel ikke blive enig enten pga. den ene part ikke ønsker hegn (måske pga. økonomi), eller pga. man måske ønsker at bevare sin "udsigt" til naboen af andre årsager, så kan man basalt gøre én af to ting:

 • Selv betale for opførelsen af et hegn, hvis naboen vel og mærke er med på at man bygger hegnet i skel.
 • Indkalde til et Hegnssyn via kommune, hvorved de fleste afgørelser dikterer at man jf. Hegnsloven skal betale 50% hver for opførelsen af hegnet (ligesom den fremadrettet vedligeholdelse skal afholdes med 50/50).
  • I den forbindelse skal det nævnes at "dårlig økonomi" ikke kan bruges som undskyldning for ikke at ønske at få hegnet opført.

Sidst mulighed er af indlysende årsager den mindst anbefalet løsning, da den i næsten alle tilfælde skaber en dårlig atmosfære parterne i mellem. Er det dét værd?


HVAD KOSTER ET HEGNSSYN

Hvad koster et hegnssyn

Et hegnssyn / en hegnssynsforretning, koster typisk kr. 1.250 kr (2018), men reguleres løbende.

Kan de 2 parter ikke - med Hegnssynet hjælp - blive enige om en "afgørelse" på mødet med Hegnssynet, betaler hver part 50% af regningen, som efterfølgende sendes digitalt fra kommune til borgerens e-Boks.

Tvinges Hegnssynet til at træffe en afgørelse som falder ud til den ene parts fordel, bliver det den tabende part som betaler 100% for mødet.

Evt. senere gebyrer (rykkergebyr eksempelvis), vil blive delt på samme måde ref. ovenstående.


HVORDAN INDKALDES TIL ET HEGNSSYN?

Hvordan indkaldes til et hegnssyn

Man indkalder til et hegnssyn ved at kontakte sin kommune.

Der er forskellige måder, hvorpå den fysiske indkaldelse skal udformes, så vi kan kun opfordre til at man kontakter sin kommune og spørger til hvilken afdeling/person man skal henvende sig til, og hvordan.

Når kommunen har taget stilling til henvendelsen, indkalder de den alle parterne via et skriv som sendes til parternes e-Boks.


HVAD ER "BEHANDLINGSTIDEN" VEDR. ET HEGNSSYN?

Hvad er behandlingstiden for et hegnssyn

Det er meget forskelligt hvor hurtigt et hegnssyn kan "rykke ud" og besøg parterne.

Alcatraz Hegn & Rundtræ´s erfaring er, at der typisk går 1-2 måneder fra man har ansøgt om et Hegnssyn ved sin kommune, til mødet finder sted i haven.

Læg hertil de deadlines som udstikkes i en afgørelses (deadline i forbindelse med indhentning af tilbud og deadline for selve opførelsen, og der kan meget vel gå 1-6 måneder.


OM GRUNDEJER BESTEMMELSER, LOKALPLANER & HEGNSLOVEN

Hegnsloven og hegnssyn

Set fra "helikopteren", er der 3 bestemmelser som dikterer reglerne for hvad man må bygge i et given område, når det kommer til hegn.

Om grundejerforenings bestemmelser:

En grundejerforenings regler går forud for en lokalplan, men må ikke tilsidesætte lokalplanens bestemmelser.

I praksis betyder det at hvis der foreligger en grundejerforenings beslutning om at der kun må opføres bøgehæk i området, så skal dette efterleves. Man må ikke sætte ligusterhæk.

En grundejerforening kan derimod ikke med hjemmel i loven, beslutte at der gerne må opføres faste hegn (bræddehegn, mv.), hvis lokalplanen foreskriver der kun må opføres levende hæk i området.

Om lokalplaner:

En lokalplan går forud for Hegnsloven, men en kommune har uden tvivl skelet til Hegnsloven inden lokale bestemmelser er vedtaget.

En lokalplan kan - men gør det ikke altid - dikterer at i et bestemt område af kommunen, må der kun være levende hegn (hække mv), og ikke faste hegn (raftehegn mv.).

Disse bestemmelser kan oftest kun tilsidesættes med en dispensation, i helt specielle tilfælde, hvor ting taler for det i en given situation.

Om Hegnsloven:

Hegnsloven regulerer - som den "sidste instans" - hvis ovenstående to bestemmelser (Grundejerforenings regler eller lokalplan), ikke udstikker specifikke retningslinjer for et given område.

Hegnsloven kan du læse mere om hér på siden

Vær opmærksom på at Hegnsloven desværre ikke er 100% entydig, og tolkes derfor forskelligt af de forskellige kommuners Hegnssyn.


HVAD SKAL MAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ MHT. DEN AFGØRELSE SOM ET HEGNSSYN KOMMER MED.

Hegnssyn, husk dette inden mødet

Den indeholder deadlines som skal overholdes, ellers kan man risikere at Hegnssynet tvangsfuldbyrder dommen, og på vegne af den vindende part, igangsætter byggeriet.

Med hensyn til deadlines, er det dog rimeligt at nævne, at det er Alcatraz Hegn & Rundtræ´s erfaring, at såfremt en deadline for specielt hegnets opførelse, ikke kan efterleves grundet hegnsfirmaet ikke kan nå det indenfor rammerne, så kan man få Hegnssynets tilladelse til en forlængelse af deadline for opførelsen.

En Hegnssynsafgørelse kan - altid - "prøves" ved de "rigtige" domstole (By-, Land eller i meget sjældne tilfælde Højesteret), men det er ofte dyrt og forlænger processen markant (minimum 6 måneder).

Overvej derfor dette skridt grundigt!


FALDGRUBER - VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE I FORBINDELSE MED ET HEGNSSYN I DIN HAVE.

Information om hegnssyn

I 8/10 tilfælde opnås der som regel en mindelig løsning mellem parterne på baggrund af hegnssynsforretningen.

Det aftalte nedskrives i en afgørelse (dom) som Hegnssynsformanden tilsender begge parter efter mødet, og her vil der typisk stå det som parterne har aftalt og hvad der skal ske.

Det er dog ikke sikkert afgørelsen er "tydelig nok" til at man kan indhente tilbud fra håndværkere, og det kan føre til mange misforståelser, ærgrelser, og i sidste ende koste mange penge på den lange bane.

Et tænkt - men typisk - eksempel på nogle afsnit i en Hegnssynsdom, som kan foranledige ovenstående:

 • ..."...Det aftaltes at der mellem xx og xx skal opføres et raftehegn med bark i 180 cm's højde..."...
 • ..."...Begge parter skal inden den 01 oktober indhente et tilbud på ovenstående, og billigste tilbud skal antages..."...

Måske virker overstående ganske simpelt og lige til, men her skal man huske at det oftest er en part som IKKE har ønsket hegnssynsmødet.

Det vil sige én part som af uvisse årsager - måske skal man snart flytte, måske er man ganske tilfreds med nuværende hegn, eller måske har man blot ikke pengene til at betale de 50% man oftest pålægges i forbindelse med hegnets etablering.

Med ovenstående i baghovedet, skal to parter nu indhente et tilbud, hvor det billigste skal antages, hvilket den ene part kan have en større interesse i end den anden part.

Nærlæser man ovenstående afsnit fra en tænkt dom, så står der blot følgende:

 • Raftehegn med bark
 • Højde 180 cm

Som part i sagen har man altså kun disse informationer at indhentet et tilbud med.

For en ikke fagkyndig i "hegns-verdenen", syntes dette måske også tilstrækkeligt.

Men i realiteten svare ovenstående til, at man aftaler at man skal købe en ny bil!

 • Bilen skal være af mærket Audi (Raftehegn), og modellen skal være en A4 (med bark)
 • Farven skal være rød (højden 180 cm).

Har man købt en bil, ved man at ovenstående ikke er tilstrækkelig for at bilsælgeren kan sælge én bilen.

Han skal vide mere for at give et fyldestgørende tilbud, og et tilbud som sikre at kunden har fået en bil der dækker hans behov. Det kunne typisk være:

 • Motorstørrelsen (Stolpen - træsort og diameter)
 • Beklædning af sæderne (Rafterne - diameter og kvalitet)
 • Antal stjerner i sikkerhedstests (Støbning - stabilitet og dækning af forsikringsselskaberne ved Storm- eller Orkanskader)
 • Garanti (1 år eller 20 år)

Med andre ord, så specificerer en Hegnssyns afgørelse ofte ikke detaljer, som HAR stor betydning på de tilbud der indhentes, og som man ved dom nu er tvunget til at antage (det billigste).

Insisterer man som den ene part på at få stolperne støbt, og få monteret Postsaver® Folie påsat stolperne for at opnå en MARKANT bedre holdbarhed på HELE hegnet, så skal man nu selv betale differencen 100%

Det kunne have været undgået, hvis man havde fået specifikationerne nedfældet i hegnssyns afgørelsen.

Herudover sikre man også at de to indhentet tilbud reelt kan sammenlignes, når dette skal afgøre hvilket tilbud der skal antages.


UNDGÅ FALDGRUBBER - FÅ PROFFESIONEL ASSISTANCE PÅ HEGNSSYNSMØDET

Få hjælp til hegnssyn

Det er Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS erfaring, at man ikke bør deltage uden bistand fra en Advokat med speciale i byggesager, eller som minimum et kompetent hegnsfirma.

Hegnsfirmaet vil kunne råde alle parter om hvilke hegn som er tilrådelige på et givent sted, og kan oplyse hvilke materialer man - begge parter - bør søge enighed om, således der indhentes sammenlignelige tilbud fra andre hegnsfirmaer.

Ved at inddrage en Advokat eller et professionelt hegnsfirma til at deltage som ens lægmand, kan man tænke at dette kun vil fordyre mødet, men så undgår man oftest at komme ud i disse fordyrende og forlængende situationer som beskrevet foroven.

En vigtig note er her:

Advokater:

Hegnssynsformænd er altid kompetente mennesker, der kender Hegnsloven ud og ind. Alligevel er det vigtigt at forstå at Hegnsloven kan - og bliver - tolkes meget forskelligt fra Hegnssyn til Hegnssyn (kommune til kommune).

En Advokat med speciale i hegnssager (byggesager), kommer derimod - også - med stor viden om tidligere afsagte domme, kutyme og praksis indenfor området mv., og det er bestemt set før, at en Advokats indtræden kan bistå Hegnssynet med at træffe de rigtige afgørelser.

Hegnsfirmaer - firmaer der reelt specialiserer sig i at bygge og opsætte hegn dagligt som eneste beskæftigelser:

Hegnsynets lægmænd - som oftest er fagkyndige inden for bygge- og anlægsbranchen - er på ligefod med Hegnssynsformænd, kompetente personer, som kommer med en grundlæggende viden om hegn.

Man kan dog ikke forvente at disse lægmænd er 100% opdateret indenfor netop "hegnsbranchen", når det kommer til nyeste tekniker (Læs: eksempelvis det patenteret Postsaver® Foliet der øger stolpers holdbarhed i jorden MARKANT, og som første gang blev distribueret i Skandinavien i 2017).

Det kan man derimod forvente at et professionelt hegnsfirma er, hvilket er en fordel for alle der deltager på mødet, for da bliver kravspecifikationen til dét hegn man - muligvis - ønsker at opføre, korrekt og fyldestgørende.

Kravsspecifikationen kommer nu til at fremgå af Hegnssyns afgørelsen, og begge parter (naboer), kan herefter udsende en fyldestgørende kravspecifikation til de hegsnfirmaer som man ønsker tilbud fra, ved simpelthen at fremsende Hegnsyns afgørelsen direkte.

Kun på denne måde bliver de indhentet tilbud ens, og dermed samlignelige, når det billigste tilbud skal antages som Hegnssyns afgørelsen foreskriver normalvis.


HVIS HEGNSSYNS AFGØRELSEN IKKE GIK DEN VEJ MAN HAVDE HÅBET PÅ.

Kan man anke afgørelsen ved et hegnssyn

Hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen for kommunens Hegnssyn, er den eneste tilbageværende mulighed at anlægge et civilt søgsmål ved Byretten.

Det er Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS anbefaling, at man til denne proces antager sig en advokat med speciale i bygge-sager, da ens modpart ikke længere er en anden borger, men nu en kommunes juridiske afdeling (advokater der specialiserer sig i netop denne type sager), og som tilmed har et økonomisk råderum til at tage sagen hele vejen fra By- til evt. Lands- og Højesteret i særlige tilfælde.

(Husk det er med advokater som det er med ejendomsmæglere. De har forskellige områder de specialiserer sig indenfor, og det kan derfor betale sig at antage en advokat der rent faktisk har haft lign. sager / har byggeret som sit speciale).

Før man går denne vej, skal man overveje om man har de økonomiske midler - samt tid - til at kæmpe sagen. Er det dét værd?


HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE HJÆLP?

Advokat hegnssy

Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS tilbyder at deltage på hegnssynsmøder som lægmand.

Foruden at kunne bidrage med viden om hvilke hegn som kan tilbydes, hvilke materialer der bør indgå, hvilke ekstra ting som der også bør tages hensyn til når der skal indhentes tilbud, mv., kan vi som regel straks afgive dig vores tilbud, således du ikke skal bruge yderligere tid efter mødet, på at beskrive sagen forfra overfor andre.

Tilbuddet vil være specificeret i henhold til den specifikation som er blevet aftalt på hegnssynsmødet, således det nemt kan sammenlignes med det tilbud som modparten senere indhenter.

Man afregnes selvfølgelig alene for den tid der er forbrugt på rådgivningen på mødet, samt kørsel.

I HT området vil en sådan sag løbe op i ca. 2-3 timer.

Bestil mødet hér.

Beregn tilbud på et af vor mange hegn hér.


ANSVARSFRASKRIVELSE

Alcatraz Hegn & Rundtræ Hegnssyn

Ovenstående artiklen har alene til formål at give en grundlæggende forståelse for hvad et hegnssyn er og hvad man skal være opmærksom på. Artikel skal læses som vejledende og er uden ansvar for Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS.

Har du ris/ros (måske ting du ønsker yderligere beskrevet), så skriv til os hér
Betaling kan ske med: