http://www.acmilanplayeronline.com http://www.canadagoosepascher.online http://www.barcelonaplayeronline.com http://www.cavaliersplayeronline.com http://www.warriorsplayeronline.com http://www.hockeyplayeronline.com http://www.hotspurplayeronline.com http://www.liverpoolplayeronline.com http://www.manchestercityplayershop.com http://www.manchesterunitedplayerstore.com http://www.napoliplayeronline.comhttp://www.nbaplayeronline.com http://www.nflplayeronline.comhttp://www.patriotsplayeronline.com http://www.romaplayeronline.com http://www.soccerplayerjersey.com http://www.goldenknightsplayershop.com http://www.goldenknights.online

HEGNSLOVEN | Regler for hegn i skel
 
Alcatraz Hegn & Rundtræ ApS logo Telefon

26 73 63 53

8:30 - 16:00
Alcatraz Hegn & Rundtræ BØRSEN Gazelle virksomhed 2018

Hegnsloven

Når du overvejer, at sætte et hegn op i et skel mellem enten dig og din nabo, eller ud til en vej, så vær opmærksom på ,at du skal følge Hegnsloven.

Hegnsloven

Følges Hegnsloven ikke kan man få bøder. Se info. om Hegnsloven på vores side.

Som grundejer er man normalt forpligtet til at deltage, såvel økonomisk som med det praktiske, når der skal opsættes et fælleshegn. Et sådan hegn må som hovedregel, ikke være højere end 1,80 m og aldrig over 2,00 m, uden at begge grundejere er enige herom.

Nedenfor har vi frit oversat Hegnsloven og fremhævet de områder, som vi ved har betydning for dig, som køber af et hegn.

Hegnsloven gælder for:

Fælleshegn, og Egen hegn, men ikke for Indre hegn

Fælleshegn, står i skellet mellem dig og din nabo. Det er kutyme at hegnet ikke overstiger 1,80 m.

Egen hegn, står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 m. Højden på dette hegn må umiddelbart hæves med det samme antal cm, som du har flyttet hegnet ind på din grund.

Indre hegn, følger enten ikke skellinien, eller står mere end 1,75 m fra skellet (Hegnsloven gælder ikke for indre hegn)

Hegnsloven håndhæves af Hegnssynet, og består som oftest af 3 af kommunen valgte folk.

Hegnssynet

Kan du og din nabo ikke blive enige om opførelsen af et hegn, det være sig udseende, højde, skellinien eller prisen, må man ikke gå i gang med at sætte fælleshegnet op.

Man skal i sådanne tilfælde, skriftligt kontakte det lokale Hegnssyn som er tilknyttet ens kommune.

I brevet skal man oplyse om

Hvem

Hvad

...og hvorfor man klager.

Du kan hente en formular ved at trykke hér www.hegnsloven.dk

Et hegnssyn koster ca. 1.125,00 kr. og betales af den 'tabende' part i sagen.

Man kan i særlige tilfælde, få økonomisk hjælp til en hegnssynsforretning, ved at søge hos det lokale statsamt.

Er man ikke tilfreds med den afgørelse som Hegnssynet træffer, kan man anke til Landvæsenskommissionen.

Vær opmærksom på, at anken skal være formanden for Landvæsenskommissionen i hænde, senest 4 uger efter Hegnssynets afgørelse. Man kan ikke anke sager, der drejer sig om vedligeholdelsen.

Opførelse af nyt raftehegn, bræddehegn, pileflethegn eller stakit.

Man er som grundejer (nabo), forpligtiget til at betale halvdelen af udgifterne, samt til at deltage i arbejdet i forbindelse med opsætningen af et fælleshegn, med mindre at:

Hegnets opsætning udelukkende tjener den ene nabo

Vandløb eller andet klart adskiller de to grunde, hvorfor et fysisk hegn må anses for overflødigt.

Udgifterne behøves dog ikke at blive fordelt 50/50, såfremt Hegnssynet bedømmer, at opførelsen tjener den ene ejer mere end den anden. I sådanne tilfælde vil udgiften blive fordelt procentmæssigt, i forhold til arbejdets betydning, samt naboernes interesse i hegnets opførelse.

Det er en sag mellem dig og din nabo, hvilket hegn I ønsker at opsætte. Dog kan der være regler og vedtægter i grundejerforeningen, som man skal overholde, uanset hvor enige din nabo og dig er om hegnets udseende. Det kan eksempelvis dreje sig om hegnets senere farve. Kontakt derfor altid den lokale formand for grundejerforeningen.

Ændringer af eksisterende hegn

Såfremt du ønske at sætte et nyt fælleshegn op, hvor der hidtil har stået et måske gammelt og faldefærdigt hegn, og du ikke kan blive enig med din nabo, indkaldes Hegnssynet for at træffe en afgørelse.

Afgørelsen træffes under hensynstagen til bla. det nuværende hegns beskaffenhed, omgivelserne, beskyttelsen af den enkeltes fredskrænkelse osv.

Igen bestemmer Hegnssynet suverænt, om hvorvidt et nyt hegn må opsættes, og i givet fald hvorledes udgifterne skal fordeles.

Som udgangspunkt er det den nabo, der ønsker at ændre eller nyanskaffe fælleshegnet, der skal afholde alle udgifterne.

Dog gælder følgende 2 undtagelser:

Har ændringen fordel for begge parter, kan naboen blive forpligtet til at betale indtil halvdelen af udgifterne.

Bruger du eller din nabo, jeres egen grund til særlige ting, som kan virke forstyrrende eller skæmmende, kan denne part blive pålagt at betale hele udgiften eller dele deraf, for at få et mere hensigtsmæssigt hegn for den anden part.

Vedligeholdelsen

Udgiften til eller arbejdet med vedligeholdelse af et fælleshegn, deles lige mellem naboerne, dog med samme undtagelser som nævnt under 'opsættelse af nyt træhegn', og med tilføjelsen af, at hvis Hegnssynet godkender et specielt dyrt hegn, fordeles udgiften efter gavn.

Ønsker man det, kan Hegnssynet ved en evt. hegnsforretning, tillige tildele hver enkelt nabo et specielt hegnsstykke på begge side som de skal holde.

Ved fælleshegn (raftehegn bræddehegn pilehegn) som kræver træbeskyttelse, har man vedligeholdelsespligt på egen side af hegnet, og skal give den fornødne træbeskyttelse for at opretholde et pænt hegn. Gives beskyttelsen kun på den ene side, starter forrådnelses processen på den anden side og hegnet mister sin holdbarhed.

Har 2 naboer indbyrdes truffet aftale om, at den ene vedligeholder hegnet x-antal år mod at den anden tager andre x-antal år, har man ret til at færdes på naboens grund, og kan ikke gøres erstatningsansvarlig for evt. derved forvoldte skader mod f.eks træer og lignende i 1 m afstand fra hegnets midte, som følge af vedligeholdelsesarbejdet.

Skellet

Er du uenig med din nabo, om hvor skellet er mellem jeres grunde, kan I bede en landinspektør om at fortage en skelforretning, dvs. professionelt opmåle hvor skellet går jvf. matrikelopgørelsen.

Brug kun en landinspektør i absolut vigtige sager, da det ikke er nogen billig fornøjelse.

Hvis du efter at have læst denne side, sidder med nogle konkrete spørgsmål, som du mangler svar på, kan du enten kontakte Danmarks Familieadvokat, eller du kan spørge os ved at sende en mail, og vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål hurtigst muligt.

Alcatraz Hegn gør opmærksom på, at vi ikke kan holdes juridisk ansvarlig, for ovenstående frit oversatte fortolkning af Hegnsloven. Det er til enhver tid Hegnsloven og de lokale servitutter der er gældende.
Betaling kan ske med: